Cenník služieb

Cena práce údržby s DPH: 11,15 Eur/h
Cena práce údržby pre SVB v správe našej spoločnosti - zľava 40 %, t. j. 7,95 Eru/h

C E N N Í K Byhos, spol. s r.o. Stropkov

Článok I.
Všeobecné podmienky

1. Byhos, spol. s r.o. Stropkov /ďalej len Byhos/ vykonáva celý rad úkonov pre klientov, ktoré nesúvisia s bežným výkonom správy v zmysle uzatvorených zmlúv o zabezpečení služieb - mandátnej zmluvy. Cenník služieb platí aj pre ostatných zmluvných partnerov, s ktorými má BYHOS uzatvorené zmluvné vzťahy a ktoré nesúvisia s bežným zabezpečením dodávky tepla na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody v zmysle uzatvorených zmlúv o dodávke tepla.

2. Z uvedeného dôvodu Byhos zavádza pre klientov a odberateľov tepelnej energie spoplatňovanie výkonu služieb v zmysle tohto cenníka.

3. Úkony uvedené v tomto cenníku sa poskytujú na základe požiadania klienta, zabezpečenia plnenia povinností v zmysle zmlúv o zabezpečení služieb - mandátnej zmluvy a zmlúv o dodávke tepla.

4. Cena uvedená v tomto cenníku nemusí byť konečná a to v závislosti od ďalších požiadaviek klienta na výkon služby. Cenu je možné zvýšiť o % inflačného rastu.

Článok II.
Platobné podmienky

1. Platba za vykonanie služieb sa vykonáva v hotovosti, alebo prevodným príkazom na základe vystavenej faktúry. Byhos si vyhradzuje právo v prípade platby na základe vystavenej faktúry poskytnúť službu až po úhrade príslušnej ceny za vykonané služby.

2. Ceny uvedené v článku III. tohto cenníka sú s DPH, ktoré je účtované v rozsahu zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3. Výsledná cena vykonaných služieb sa zaokrúhľuje v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

4. Po realizácii platby v hotovosti za vykonané služby vystaví Byhos podávateľovi žiadosti na výkon služby príjmový pokladničný doklad.

5. V prípade služieb, ktoré si žiadateľ výslovne žiada zaslať poštou k výslednej cene za službu sa účtuje prislúchajúce poštovné podľa druhu zásielky a to podľa platného sadzobníka poštových poplatkov Slovenskej pošty.

6. V prípade osobitných požiadaviek na služby, ktoré nie sú uvedené v tomto cenníku a klient sa ich vykonania bude dožadovať, bude cena za tieto služby stanovená individuálnou dohodou medzi klientom a spol. Byhos Stropkov.

Článok III.
Spoplatňovanie výkonu služieb a ich ceny s DPH

1. Cena za poskytnutie kopírovacích služieb 1 strana A4: 0,12 Eur
2. Cena za poskytnutie písomných údajov oprávneným osobám o bytoch, bytovom dome, pozemku, resp. iných údajov súvisiacich s bytom: 4,20 Eur
3. Cena za zabezpečenie úkonov súvisiacich s udelením súhlasu na drobné stavebné úpravy v byte, bytovom dome, nebytovom priestore vo vlastníctve fyzickej alebo právnickej osoby: 3,60 Eur
4. Cena za zabezpečenie úkonov súvisiacich s platbou v hotovosti v pokladni Byhos za každú uskutočnenú platbu: 2,40 Eur
5. Pri vklade finančných prostriedkov na účet spoločnosti Byhos v banke, je nutné vklad navýšiť o bankový poplatok /inač bude tento poplatok odrátaný z vkladu/: 1,50 Eur
6. Cena za spracovanie a doručenie písomnej upomienky klientovi, vlastníkovi bytu, nebytového priestoru /NP/, nájomníkovi bytu a NP, resp. odberateľovi tepelnej energie, voči ktorému Byhos eviduje pohľadávku za plnenia súvisiace s užívaním bytu, NP a pohľadávku za dodávku tepla, resp. pohľadávku vyplývajúcu z iného zmluvného vzťahu je stanovená vo výške: 1,20 Eur
7. Cena za spracovanie a doručenie druhej a ďalších písomných upomienok klientovi, vlastníkovi bytu, nebytového priestoru /NP/, nájomníkovi bytu a NP, resp. odberateľovi tepelnej energie, voči ktorému BYHOS eviduje pohľadávku za plnenia súvisiace s užívaním bytu, NP a pohľadávku za dodávku tepla, resp. pohľadávku vyplývajúcu z iného zmluvného vzťahu: 2,40 Eur
8. Na požiadanie klienta cena za vyhotovenie mimoriadneho výpisu rozpisu dlhu vlastníka bytu, NP a odberateľa tepla: 1,20 Eur
9. Poplatok za vypracovanie a podanie žaloby na súd /okrem žalôb spojených s vymáhaním pohľadávok za služby a príspevku do fondu opráv a údržby BD/ vypracovanie a podanie návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby bytu a NP v bytovom dome: 54,00 Eur
10. Poplatok za potvrdenie tlačiva pre príspevok na bývanie /poplatok sa neúčtuje pri súčinnosti s komunitným centrom, ak vypísané potvrdenia predloží pracovník komunitného centra spolu/: 1,20 Eur
11. Poplatok za odstavenie odberateľa z odberu studenej vody /SV/ a teplej úžitkovej vody /TÚV/ z dôvodu neplnenia povinností v zmysle zmluvy /za kus/: 12,00 Eur
12. Poplatok za znovu napojenie odberateľa k odberu SV a TÚV /za kus/: 12,00 Eur
13. Poplatok za vykonanie opravného vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu a NP
/ak chyba vo vyúčtovaní nebola zavinená správcom/, za byt: 2,40 Eur
14. Poplatok za zabezpečenie a vykonávanie ostatných prác pre bytové domy, neuvedených v cenníku a poplatku za výkon správy, hodinová sadzba: 18,00 Eur
15. Poplatok za vydanie potvrdenia Vyhlásenie správcu pri prevode bytu: 1,20 Eur

Platný od 1. januára 2014 Ing. Vít Babjarčik - konateľ spoločnosti