Profil

BYHOS, spol. s r. o.

Spoločnosť Byhos s r.o. vznikla dňa 27.10.1994. Jediným zakladateľom a spoločníkom spoločnosti je Mesto Stropkov.

Naša spoločnosť sa predovšetkým zameriava a orientuje na zákazníka, na uspokojovanie jeho potrieb a požiadaviek. Snažíme sa v praxi využívať nové metódy a trendy z oblasti tepelnej techniky, všetko s prihliadnutím na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a v súlade s technickými a legislatívnymi normami a predpismi.

Obchodné meno spoločnosti:

Byhos, spol. s r.o.
Mlynská 20, 091 01 Stropkov
IČO: 31 698 921
DIČ: 2020 526 475
IČ DPH: SK 2020 526 475
Bankové spojenie: 1. č. ú. 0104669956/0900, 2. č. ú. 2809612/0200
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove Oddiel: Sro Vložka č: 2021/P